Pla de convivència

OBJECTIUS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA

En el si de la Titularitat, la Direcció i el personal docent i no docent del Col-legi Sant Francesc d'Assís som molt conscients que treballam amb persones i per a l'educació d'infants i de joves. La transcendència i la sensibilitat que suscita la nostra tasca ens compromet encara més per treballar d'una manera coherent. Tot això es farà per tal de superar, d'entrada, qualsevol requisit formal exigit pel sistema de gestió de la qualitat en el desenvolupament de la nostra tasca. D'aquesta manera podrem avançar-nos, per mitjà de la millora contínua, a les naturals exigències de les famílies, els alumnes i la societat que ens envolta, en definitiva, els nostres clients, fins al punt de poder manifestar que el nostre objectiu sigui la formació de persones lliures i poder donar una resposta integral a les seves necessitats així com està reflectit en el Caràcter Propi.

Ens comprometen a treballar d'una manera constant i continua per superar els requisits de qualitat de la Norma ISO 9001 i garantir el compliment dels principis constitucionals que garanteixen el dret a l'educció. I aconseguir que els nostres alumnes al final de la seva estada al nostre Centre puguin ser considerats persones educades, responsables i competents, i d'aquesta manera haver superat les seves expectatives.


1.- Objectius del pla de convivència:
 • Aconseguir la integració efectiva de l'alumnat. 
 • Promoure la implicació de les famílies. 
 • Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa. 
 • Prevenir els conflictes i la gestió d'aquest. 
 • Tractar de forma diferent els conflictes a les diferents etapes. 
 • Tractar de forma diferent els conflictes segons les circumstàncies. 
 • Involucrar al màxim en la resolució del conflictes els actors de cada un dels conflictes. 
 • Desenvolupar una cultura democràtica basada en el respecte i la justícia dins l'àmbit escolar com a espai d'aprenentatges i de socialització. 
 • Aconseguir un bon clima de centre i d'aula que afavoreixi una convivència respectuosa entre tots els membres de la comunitat educativa, aconseguint la integració efectiva de tot l'alumnat, promovent la implicació de les famílies,i impulsant les relacions entre tots els membres de la comunitat escolar. 

2.- Definició de conflicte: Situació on hi ha diferents interessos enfrontats i que es pot resoldre de forma positiva, mitjançant un consens, o provocar comportaments no adequats als principis del Projecte Educatiu ni a la normativa de convivència ni respecten els drets dels altres i els propis deures

3.- Principals conflictes del nostre centre:
 • Perdre el temps dins classe. 
 • No portar el material d'aula. 
 • Molestar els companys dins classe xerrant sense motiu, no respectant el torn de paraula. 
 • Acumulació de retards injustificats. 
 • No respectar el material propi ni el dels altres alumnes ni del centre. 
 • No respectar els valors propis del centre. 
 • Tenir actituds de discriminació. 
 • Agredir físicament, agredir verbalment. Faltar al respecte del professorat. 
 • No respectar la pròpia salut ni la dels altres. 
 • Absentisme injustificat. Abandonament dels estudis. 
 • No participar a les activitats escolars que es fan fora del centre. 

4.- Causes que motiven molts d'aquests conflictes:
 • La manca de motivació pels estudis. 
 • La manca de capcitat d'atenció. 
 • Les dificultats i els canvis propis de l'etapa adolescent (11-15 anys). 
 • El propi sistema educatiu que no sempre ofereix respostes adients al fracàs escolar o a la manca de motivació pels estudis. 
 • Problemes familiars de tot tipus. 
 • Problemes socials que es viuen al poble i es traslladen a les aules (dificultats convivència,integració d'immigrants). 
 • Problemes de relació entre el professorat i l'alumnat. 
 • Modelat negatiu de valors per part del famílies, societat , entorn proper, medis de comunicació. 
 • Modelat negatiu de líders no positius dins el centre. 

5.- Incidència d'aquests problemes en la vida del centre:
 • Puntualment provoquen situacions tenses o negatives entre membres de la comunitat educativa (alumnes-professors, professors-pares i pares-alumnes). 
 • Poden afectar negativament en el rendiment acadèmic dels alumnes. 
 • El professorat que treballa amb grups on els conflictes són més habituals pot presentar manca de motivació per la seva feina. 
 • Deteriorament del procés educació aprenentatge. 
 • Deteriorament dels espais físics del centre. 
 • Deteriorament del material del centre. 
 • Aparició de la síndrome del burn-out per part del professorat. 

6.- Respostes del centre a aquestes situacions:
 • Entrevistes entre professorat i alumnes, entre tutors i alumnes i entre tutors i pares. 
 • Tutories per grups. 
 • Taller de persones a ESO per tal d'aconseguir uns grups d'alumnes més motivats. 
 • Fulls de registre de les reunions de pares. 
 • Fulls de registre d'abstències, retards i incidències dels alumnes. 
 • Consells de delegats. 
 • Consell de tutors. 
 • Aplicació del Reglament de Règim Intern. 
 • Aplicació del Protocol d'assetjament escolar. 
 • Aplicació del Protocol d'absentisme juntament amb serveis socials. 
 • Programa d'orientació i atenció del gabinet psicopedagògic. 
 • Entrevistes i reunions del cap d'estudis amb professorat, alumnat i pares. 

7.- Implicació de la comunitat educativa en la resolució dels conflictes: 

PARES

 • Assistència a reunions entre professorat i pares. 
 • Assistència a xerrades i conferències. 
ALUMNES
 • Assistència a les reunions de delegats amb el cap d'estudis d'ESO. 
 • Participació a les tutories grupals. 
PROFESSORS
 • Realització d'entrevistes amb pares i alumnes. 
 • Realització de tutories grupals. 
 • Participació i organització del taller de persones a ESO. 
 • Participació en el consell de tutors. 
 • Aplicació del Reglament de Règim Intern. 
 • Aplicació dels protocols del centre. 

8.- Relació del centre amb les famílies i amb els serveis de la comunitat:

El centre, mitjançat el tutor del grup o del cap d'estudis, avisa els pares sobre els conflictes que s'han produït i també dels possibles conflictes que es podrien generar en un futur per tal d'evitar que es produeixin. Sovint els pares responen a les demandes dels tutors i dels caps d'estudis. No obstant això, no sempre en faciliten la solució.Amb els serveis socials de l'ajuntament de sa Pobla es realitzen reunions mensuals per informar sobre l'absetisme i la problemàtica social de l'alumnat i les seves famílies.
També es fa un seguiment dels alumnes que participen en el Programa Alter. Finalment amb el policia tutor es fa un seguiment d'alguns casos que s'han derivat als serveis socials.

9. Accions previstes en el pla de convivència:

9.1. Aplicació del reglament de règim intern i dels protocols d'assajament

Faltes Qualificació Correcció Òrgan Competent
1.- ALTERACIONS LLEUS DE LA CONVIVÈNCIA

Vulneren les normes bàsiques de convivència i no estan qualificades dins els apartats dos i tres d'aquest RRI.

 1. Amonestació privada, verbal o escrita.
 2. Compareixença immediata davant el Coordinador General de l'Etapa.
 3. Realització de treballs específics en horari no lectiu.
 4. Realització de tasques que contribueixin a la millora del centre.
 1. Els professors i tutors de l'alumne (a, b,c).
 2. El Coordinador General de l'Etapa, escoltat el professo o tutor (a, c, d). A la imposició d'aquestes correccions serà escoltat l'alumne.
2.- ALTERACIONS MENYS GREUS DE LA CONVIVÈNCIA
 1. Accions o omissions menys greus en perjudici del Caràcter Propi del Centre (PEC).
 2. Indisciplina o ofensa menys greu contra membres de la C. Educativa.
 3. Agressió física o moral o discriminació no greu contra membres de la C. Educativa.
 4. Accions o incitacions perjudicials menys greus contra la salut, la integritat i la moralitat dels membres de la C. Educativa.
 5. Mals menys greus causats per l'ús indegut en els locals, materials o documents dels centre o dels membres de la C. Educativa.
 6. Actes injusticats que pertorbin de manera no greu el desenvolupament de les activitats.
 7. Reiteració de faltes lleus de convivència.
 1. Amonestació pública.
 2. Realització de treballs específics en horari no lectiu.
 3. Realització de tasques que contribueixin a la millor del centre.
 4. Realització de tasques que contribueixin a la reparació del mal causat.
 5. Canvi de grup de l'alumne (màxim una setmana).
 6. Suspensió de la participació a activitats escolars complementàries (màxim una setmana).
 7. Suspensió de la participació en els serveis complementaris (màxim una setmana).
 8. Suspensió de l'assitència a determinades classes (màxim 3 dies).
 9. Suspensió del dret d'assistència al centre (màxim 3 dies).
 1. El tutor (a,b,c).
 2. El coordinador general de l'etapa (a,b,c,d).
 3. El director (totes), escoltat el tutor. A la imposició d'aquestes correccions serà escoltat l'alumne. Seran escoltats els pares en les correccions (f, g, h, i).
3.- ALTERACIONS GREUS DE LA CONVIVÈNCIA
 1. Accions o omissions greument contràries al Caràcter Propi del Centre (PEC).
 2. Indisciplina, injúria o ofensa greus contra membres de la C. Educativa.
 3. Agressió física o moral i discriminació greu contra membres de la C. Educativa.
 4. Accions o incitacions greument perjudicials contra la salut, la integritat i la moralitat dels membres de la C. Educativa.
 5. Suplantació de personalitat i falsificació o subtracció de documents acadèmics.
 6. Mals greus causats per l'ús indegut en els locals, materials o documents dels centre o dels membres de la C. Educativa.
 7. Actes injustificats que pertorbin greument el desenvolupament de les activitats.
 8. Reiteració de faltes menys greus de convivència.
 9. L'incompliment de les correccions imposades.
 10. Aquelles que es qualifiquin com a tals per la legislació vigent.
 1. Realització de tasques que contribueixin a la millora del centre.
 2. Realització de tasques que contribueixin a la reparació del mal causat.
 3. Canvi de grup de l'alumne.
 4. Suspensió de la participació a activitats escolars complementàries.
 5. Suspensió de la participació en els serveis complementaris.
 6. Suspensió de l'assitència a determinades classes (entre 1 i 2 setmanes).
 7. Suspensió del dret d'assistència al centre (entre 3 3 dies i un mes).
 8. Canvi de centre.
 9. Aquelles que determini la legislació vigent. Mentres durin les suspensions l'alumne haurà de realitzar els deures que es determinin.
 1. El Consell Escolar (totes les correccions) segons els procediments que estableix la legislació vigent.9.2. Mesures organizatives Comisió de convivència:


La comissió de convivència fa la proposta del pla de convivència així com les seves modificacions posteriors, també fa el seguiment i coordina l'aplicació i les iniciatives dels sectors de la comunitat i finalment elabora la proposta d'informe anual.La comissió de convivència es reunirà com a mínim una vegada per trimestre a la mateixa sessió que el consell escolar i sempre que sigui necessari per intervenir en situacions greus que impliquin alteracions de la convivència.