Consell escolar

President: Bartomeu Cardell Martorell

Representants de la titularitat:

 • Margalida Femenias Crespí
 • Margalida Oliver Colom
 • Guillem Crespí Sastre

Representants del professorat:

 • Joana Martorell Socias
 • Ma Ángeles Fernández Milla
 • Catalina Ma Llinàs Serra
 • Francisca Llinàs Soler

Representants de pares i mares:

 • Ana Maria Rodríguez Arbona
 • Vicenç Alomar Femenias
 • Joana Ma Mir Torres

Representant de l’AMPA

 • Àngela Pascual Cabot

Representants dels alumnes:

 • Margalida Perelló Ripoll
 • Ma Consolació Torres Ibáñez

Representant de PAS:

 • Ma Magdalena Cifre Picó