Tutories

Al centre té establert tres reunions amb els pares:


• Una col.lectiva a principi de curs de caire informatiu i pedagògica
• I dues individuals; una dins el primer trimestre i l’altra a final de curs per donar els resultats acadèmics.


Tot i així els tutors/es es veuen amb els pares sempre que sigui necessari. Ja bé perquè els pares ho sol.liciten o bé perquè el mestre/a ho creu convenient.


També hi ha reunions monogràfiques amb els pares per temes molt concrets com per exemple el viatge d’estudis.


A continuació presentam una graella amb els hores d’atenció als pares que té cada tutor/a:

4t Infantil

5è Infantil

6è Infantil

Primària

1r Primària

2n Primària

3r Primària

4t Primària

5è Primària

6è Primària

ESO

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO